Formy pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje politykę społeczną państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1) Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc zwrotna (zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy).
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód.

2) Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, 
 • wsparcie rodziny