Kierowanie i opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 
a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka ( nie więcej niż 70% tego dochodu), 

b) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, 

c) gmina, z której osoba została skierowana przy czym osoby wymienione w pkt b) i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Wymagana dokumentacja: 

1) Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej. 
2) Oświadczenie zgody na umieszczenie w DPS i na odpłatność za pobyt. 
3) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS. 
4) Zaświadczenie lekarskie, że osoba jest świadoma lub nie do podejmowania decyzji we własnych sprawach życiowych. 
5) Zaświadczenie lekarza psychiatry / dotyczy osób chorych psychicznie. 
6) Zaświadczenie psychologa / dotyczy osób chorych psychicznie. 
7) Zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
8) Decyzja przyznająca emeryturę lub rentę. 

Decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt     w placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. 

Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce położenia placówki, w której osoba ma być umieszczona.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA