Schronienie

Osobie lub rodzinie przysługuje prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez zapewnienie miejsca noclegowego noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie  informuje osoby bezdomne o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia w:

  • Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 7a,
  • Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Czaplinieckiej  19 b

Pobyt w Schronisku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Pobyt w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu "MONAR-MARKOT" dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej posiadających stały lub ostatni stały adres zameldowania w Bełchatowie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie wydaje zaświadczenie ze wskazaniem o umieszczenie ww. placówce.

Pobyt w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu "MONAR-MARKOT" dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej posiadających stały lub ostatni stały adres zameldowania poza Bełchatowem wymaga wydania decyzji administracyjnej, przez Ośrodki właściwe ze względu na miejsce zameldowania.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA