Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego. 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek strony,
  • udokumentowanie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie bezrobotnego  z PUP, dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia - dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poza Bełchatowem, zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

Zasiłek celowy na żywność –„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 634 zł.
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 514 zł.

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia. 

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek strony,
  • dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny,
  • potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA