Zasiłki okresowe

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem  tej osoby,
  • w przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

z tym że wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej-50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • w przypadku rodziny-50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 pkt.2 w.w. ustawy o pomocy społecznej). 

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek strony,
  • udokumentowanie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie bezrobotnego z PUP oraz dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia - dotyczy osób zarejstrowanych w Urzędzie Pracy poza Bełchatowem, zaświadczenie o wysokości zarobków (wg wzoru) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu - kserokopia decyzji (orginał do wglądu), w przypadku ponoszenia kosztów leczenia - zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept). 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA