Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

- do których stosuje sie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 lub art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz 1650), lub w zwiążku z uzyskaniem w Rzwczpospolitej Polskiej statusu uchodżcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- posiadającym kart pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciumiesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium rzeczpospolitej polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny;

2. dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

3. świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- świadczenie pielęgnacyjne;

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5. świadczenie rodzicielskie.