Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; 
2) śmierci matki dziecka; 
3) porzucenia dziecka przez matkę. 

Pojęcie odrzucenia dziecka zostało określone w wyroku Sądu Najwyższego z 04.06.2001r. sygn. akt V KKN 94/99: 
"Porzucenie", o którym mowa w art. 187 § 1 KK69 (obecnie art. 210 § 1 KK), oznacza działanie polegające na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób. Do istoty "porzucenia" należy więc pozostawienie osoby, nad którą miała być roztoczona opieka, własnemu losowi, przy czym chodzi tu nie tylko o zaniechanie sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub nieporadną, lecz także o uniemożliwienie takiej osobie udzielenia natychmiastowego wsparcia. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
- porodu,
- objęcia dziecka opieką – dniem zdarzenia jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu,
- przysposobienia dziecka.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka 
lub objęcia opieką jednego dziecka,
- 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, przysposobienia dwojga dzieci 
lub objęcia opieką dwojga dzieci,
- 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci, przysposobienia trojga dzieci 
lub objęcia opieką trojga dzieci,
- 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, przysposobienia czworga dzieci 
lub objęcia opieką czworga dzieci,
- 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci, przysposobienia 
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie jest podzielne na dni. Kwotę świadczenia rodzicielskiego dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. 
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; 
2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje także na dzieci urodzone w 2015r. Świadczenie będzie wypłacane przez okres skrócony, do upływu okresu na jaki mogło być ono przyznane - liczony od dnia porodu, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; 
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 
3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przyznaje się począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka a także od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia został złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. Złożenie wniosku po tym terminie powoduje, że świadczenie może być przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek. Termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę, śmierci matki lub porzucenia dziecka przez matkę. 
W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłku dla opiekuna przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie – PUNKT INFORMACYJNY.
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA