Zasiłki dla opiekunów

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
  1. za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r,

  2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 

1)      osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2)      na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby, które w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna były zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy albo posiadające status bezrobotnego mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, gdyż nie ma to wpływu na uprawnienie do tego zasiłku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe naliczone zostaną w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do ww. zasiłku należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014r.

Niezbędnym warunkiem do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy lub w dniu składania wniosku (czyli za okresy od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. oraz od 15.05.2014r. do dnia złożenia wniosku) jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Natomiast ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy organ będzie zobowiązany „zlecić” przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna (art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy).  

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas określony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w związku z utratą  ważności poprzedniego orzeczenia należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wniosek ten należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Ponowne prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych.

Wnioski należy składać w PUNKCIE INFORMACYJNYM (parter) Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2.

  

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

WNIOSEK - ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW