PROMYK

Świetlica Środowiskowa "PROMYK"

 

Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej "PROMYK" mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne, wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świetlica funkcjonuje w budynku 
przy ul. Żeromskiego 2 w Bełchatowie 
Zajęcia świetlicowe odbywają się w godz.: 
poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00 
sobota 9.00 - 14.00

kontakt telefoniczny (044) 635 90 49
W czasie ferii, wakacji w godzinach 7.30 - 15.30
Świetlica w okresie ferii i wakacji nie pracuje w soboty.

Głównym celem naszych działań jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją. 

Podstawowe zadania placówki:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • propagowanie pozytywnych form organizacji czasu wolnego,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej na terenie placówki,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • wpajanie pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobieganie powstawaniu zachowań społecznie niepożądanych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, w tym działania edukacyjne z zakresuprofilaktyki uzależnień,
 • współpraca z rodzinami lub prawnymi opiekunami podopiecznych, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi i innymi podmiotami fachowo pomagającym w zakresie niezbędnym do prowadzenia pracy wychowawczo dydaktycznej,
 • zapewnienie wyżywienia uczęszczającym do świetlicy.

W ramach programu profilaktyczno-rozwojowego prowadzimy następujące 
cykle zajęć:

 • diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
 • terapię zaburzeń,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjną,
 • zajęcia profilaktyczno-rozwojowe,
 • maratony twórczości,
 • zajęcia o charakterze kulturalno-oświatowym.

oraz co roku organizujemy zajęcia wakacyjne dla dzieci klientów MOPS w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji dobrze wyposażone pomieszczenia 
przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych.