Posiłek w domu i w szkole na lata 2019 - 2023

 

 Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa

Rok 2022
Kwota dofinasowania: 825 966,00zł
Całkowita wartość programu: 1 405 966,00zł

Opis zadania:
Celem wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
w 2022r. zadania własnego, w ramach programu ,,Posiłek w szkole
i w domu” Miasto Bełchatów zawarło z Wojewodą Łódzkim w dniu 25 marca 2022r.