Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości

  -  do października 2019r. - 184,42 miesięcznie,

  -  od listopada 2019r. - 215,84 zł miesięcznie.

Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia,

- osobie, która ukończyła 75 lat.

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.