Źródła Ciepła inne niż węgiel

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 11 w godzinach:

8:00 - 15:00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki,

8:00 - 16:30 we wtorki.

Wyżej wymieniony dodatek przyznawany jest jednorazowo i wynosi:

1) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe (pellet lub inny rodzaj biomasy, w wyłączeniem drewna kawałkowego)

2) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

3) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym

4) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy (zasilany skroplonym gazem LPG)

Wszystkie ww. źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022r, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku przyjmuje się, że:

- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wówczas jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwadomowego mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowychnależy złożyć do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpoznania..

Pieniądze przyznane w ramach w.w dodatku będą wypłacane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku na wskazane konto bankowe lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, dostępne są również w załączniku.

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe informacja można uzyskać pod numerem telefonu:

44 635 28 80 i/lub 44 635 28 91