Wymagane dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (Art. 107 ust. 5b ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r.):

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (do wglądu),

2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),

3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

7. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  zatrudnienia, zawierającego  informacje  o  wysokości  potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

8. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  wynagrodzenia  uzyskiwanego  na  podstawie  umowy  agencyjnej, umowy zlecenia, umowy  o  dzieło  albo  w  okresie członkostwa w  rolniczej  spółdzielni  produkcyjnej  lub  spółdzielni  kółek  rolniczych  (usług rolniczych),  zawierającego  informacje  o  potrąconej  zaliczce  na  podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów  uzyskania  przychodu,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne, składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  w  części finansowanej  przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9. zaświadczenia albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

11. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,

12. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

13. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

14. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 15. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

- 16.a.dowodu opłacenia składki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

- 16.b.dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

 17. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 18. zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,

 12. zaświadczenia labo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,

 20. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

 21 oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

 22. oświadczenia o stanie majątkowym.