Zasiłki dla opiekunów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 • przyznanie prawa do zasiłku nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego;

 • zasiłek przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa (na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 • zasiłek przysługuje:

- za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.,

- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;

 • zasiłek nie przysługuje za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenie pielęgnacyjne,

- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 • zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienia do zasiłku;

 • w przypadku gdy o zasiłek ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie przysługuje odpowiednio:

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań;

 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca,
  w którym upływa termin ważności orzeczenia;
 • w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnoprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności
  lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Pliki do pobrania