Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony mopsbelchatow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mopsbelchatow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mopsbelchatow.pl.

 

Zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ustawy sposób z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • ich pierwotna forma jest przekazana jako nieedytowalny plik i stanowi własność komórki zewnętrznej,

 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.

 1. umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 2. umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Zgodność strony internetowej wobec ustawy o dostępności cyfrowej:

 • tytuły stron - prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,

 • w całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację,

 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie,

 • linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem,

 • nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie,

 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,

 • fokus oraz tabindex - każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

 • w całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,

 • rozdzielenie struktury i wyglądu - strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,

 • wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,

 • wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,

 • serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu,

 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna,

 • architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,

 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem, obrazkiem,

 • po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk,

 • kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1,

 • serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna,

 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,

 • po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu,

 • odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,

 • poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka,

 • w serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA,

 • zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),

 • w serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery),

 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,

 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,

 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,

 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:

 • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,

 • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,

 • przyciski powiększenia są widoczne,

 • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej mopsbelchatow.pl prosimy o kontakt pod adresem e-mail: it@mopsbelchatow.pl lub telefonicznie 44 635 11 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Stanisława Staszica 18

 • e-mail: mopsbelchatow@mopsbelchatow.pl

 • telefon: 44 635 51 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek MOPS przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie:

 • w budynku zlokalizowane są działy: Dział świadczeń rodzinnych, Dział pomocy usługowej, Zespół ds. przeciwdziałania przemocy,

 • do budynku prowadzi 1 wejście - od strony południowej budynku,

 • w sąsiedztwie budynku znajduje się parking (ogólnodostępny), na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od południowej budynku;

 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

 • w budynku brak windy,

 • istnieje możliwość zgłoszenia w punkcie informacyjnym (na parterze) konieczności załatwienia sprawy w wydziałach usytuowanych na piętrze (pracownik merytoryczny obsługuje wówczas osobę z niepełnosprawnością na parterze budynku),

 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,

 • początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. Staszica 18:

 • w budynku zlokalizowane są działy: Dział organizacyjny, Dział finansowy, Dział realizacji pomocy, Dział pomocy Środowiskowej,

 • do budynku prowadzą 2 wejścia - od ul. Staszica (wejście główne) i od strony parkingu wewnętrznego (wyjście ewakuacyjne),

 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,

 • podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od szczytu budynku przy ul. Staszica,

 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

 • budynek wyposażony jest w windę,

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach,

 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna STER przy ul. Okrzei 1a:

 • w budynku zlokalizowany jest Dział wsparcia dziecka i rodziny oraz Świetlica socjoterapeutyczna STER,

 • do budynku prowadzą 2 wejścia - od ul. 1 Maja (od strony północnej) wyposażone
  w podjazd dla wózków oraz od strony wewnętrznego dziedzińca (wejście od ul. Okrzei),

 • bezpośrednio w sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla samochodów – najbliższy parking (ogólnodostępny) znajduje się po przeciwnej stronie ul. 1 Maja,

 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

 • w budynku brak windy,

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,

 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Świetlica PROMYK przy ul. Żeromskiego 2:

 • w budynku zlokalizowane są pomieszczenia Świetlicy środowiskowej PROMYK,

 • do pomieszczenia świetlicy prowadzi 1 wejście – bezpośrednio z pasażu przy budynku wielorodzinnym od strony ul. Żeromskiego,

 • przed budynkiem, w którym znajdują się pomieszczenia świetlicy znajduje się parking ogólnodostępny, w ramach którego wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu na pasaż biegnący wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 2,

 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

 • pomieszczenia świetlicy są dostępne dla osób na wózkach,

 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

 • do pomieszczeń świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

Informacje dodatkowe:

Przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W kontaktach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie osoby uprawnione ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Należy przez nią rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym ośrodku. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

Opublikowano: 23 września 2020 r.

Zaktualizowano dnia 04.03.2021 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowycj i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Zaktualizowano dnia 22.03.2022 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowycj i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Zaktualizowano dnia 30.03.2023 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowycj i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

Zaktualizowano dnia 14.03.2024 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowycj i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

 

 

  

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (pdf) - 2021