Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

  • opiekę higieniczną,

  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,

  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu klienta. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę.

W 2021r. całkowity koszt usługi:

1) usług opiekuńczych tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 27,45

2) specjalistycznych usług opiekuńczych tj. 100% za jedna godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi- 31,11 zł

Zasady organizacji oraz warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Bełchatowie określa Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania,orazZarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie Procedury dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Dziale Pomocy Usługowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia i psychicznymi świadczone są przez Dział Pomocy Usługowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

W 2021r. całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 29,71

Zarządzenie nr 78/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Usługowej

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 518- 756-539

 

Autor: PF

Pliki do pobrania