Zasiłek Pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie

Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia,

- osobie, która ukończyła 75 lat.

 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 • jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo
  do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
  o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane
  na czas określony.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.