Schronienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie schronienia przysługuje osobom lub rodzinom jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo innym miejscu do tego przeznaczonym.

1. Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 7a

Udzielenie Schronienia w Schronisku wymaga wydania decyzji administracyjnej przez MOPS.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu klienta oraz Uchwały nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku ustala się biorąc pod uwagę sytuację dochodową, zdrowotną lub osobistą osoby, której przyznano schronienie. Osoby przebywające w schronisku ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą:

 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności, wyrażona jako % dochodu świadczeniobiorcy

 Schronisko dla osób bezdomnych

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

do 100%

do 30%

do 50%

powyżej 100% - 200%

do 50%

do 60%

powyżej 200% - 300%

do 70%

do 80%

powyżej 300%

do 80%

do 90%

 Opłata za pobyt jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc przelewem na konto MOPS w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

2. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Biłgoraju, gm. Kleszczów.

Osoby bezdomne z terenu Miasta Bełchatowa, które ze względu na stan zdrowia wymagają częściowej pomocy i opieki inncyh osób w zaspokojeniu potrzeb życiowych są kierowane przez tutejszy Ośrodek do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Biłgoraju, gm. Kleszczów.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje osoby bezdomne o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia w Miejscu Tymczasowego Schronienia plac PGM-u przy ul. Rodziewicza, czynne w sezonie ochronnym całą dobę.

Z pomocy może skorzystać każda osoba potrzebująca, nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej.

 

Druki do pobrania

 

Autor: PF