Schronienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje osoby bezdomne o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia w Miejscu Tymczasowego Schronienia plac PGM-u przy ul. Rodziewicza, czynne w sezonie ochronnym całą dobę.

Z pomocy może skorzystać każda osoba potrzebująca, nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie schronienia przysługuje osobom lub rodzinom jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo innym miejscu do tego przeznaczonym.

- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 7a,

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Biłgoraju.

Udzielenie Schronienia w Schronisku wymaga wydania decyzji administracyjnej przez OPS.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu klienta oraz Uchwały nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020r.w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 600,00 zł

Opłata za pobyt jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc przelewem na konto OPS w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Autor: PF