Posiłki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem
nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie gospodarującej
lub rodzinie po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej z 2018 r., Poz. 1007).

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150% to odpowiednio 792 zł i 1051,50 zł.

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się, podobnie jak i inne formy pomocy, decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Listy imienne dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków sporządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przekazuje na bieżąco do szkół i przedszkoli oraz podmiotów prowadzących szkolne stołówki.

W celu realizacji programu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie
a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi stołówki szkolne zawarte zostały porozumienia i umowy określające zasady współpracy w zakresie realizacji ww. uchwały.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc ta może być udzielana przez okres 6 miesięcy w roku szkolnym. Liczba dzieci, którym udzielono takiej pomocy,
nie może przekroczyć 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Bełchatowa w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy w takim przypadku
nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Dorośli mogą skorzystać z gorącego posiłku w Jadłodajni Miejskiej. Pomoc w formie posiłku, który jest wydawany w Jadłodajni, przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania