Posiłki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 10 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizuje swoje zadania również poprzez dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150% to odpowiednio 900 zł i 1164 zł.

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się, podobnie jak i inne formy pomocy, decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Listy imienne dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków sporządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przekazuje na bieżąco do szkół i przedszkoli oraz podmiotów prowadzących szkolne stołówki.

W celu realizacji programu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi stołówki szkolne zawarte zostały porozumienia i umowy określające zasady współpracy w zakresie realizacji ww. uchwały.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w programie a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono takiej pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Bełchatowa w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, jednak pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do rozpoznania sytuacji rodzin pod kontem ewentualnego udzielenia innego wsparcia. Dorośli mogą skorzystać z gorącego posiłku w Jadłodajni. Pomoc w formie posiłku, który jest wydawany w Jadłodajni, przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.