Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie    

Administrator danych osobowych tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana  Jerzego  Jaśkiewicza  do  zadań  którego  należy  realizacja  czynności  wynikających  z  art. 39  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

  1. e-mail: iod@mopsbelchatow.pl 
  2. numeru telefonu (+48) 44 635 51 31 
  3. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dziedzinowe klauzule informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych w MOPS
w Bełchatowie  

Obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO dla MOPS Bełchatów