Świadczenia z pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje politykę społeczną państwa, mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc
w formie świadczeń:

1) Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc zwrotna (zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy).
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym
  nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Świadczenie
  jest przyznawane bez względu na dochód.

2) Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, 
 • wsparcie rodziny

Pomoc społeczna przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
  na terytorium RP,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt .

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie. ( art. 13. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej).

Pomocy społecznej udziela się z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiazku
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł na osobę w rodzinie  na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z jednego hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł.